Üzemeltetési szerződés

Üzemeltetési szerződés

SISSY VILLAPARK - Üzemeltetési szerződés

 

Amely létrejött egyrészről a Sissy Villaparkhoz tartozó ingatlanok tulajdonosai (továbbiakban: tulajdonosok), másrészről a Seven Heaven Kft., mint üzemeltető között az alábbiak szerint:

 

I. Szerződés Célja

 

A Sissy Villapark egy belső utakkal rendelkező, kerítéssel körbe kerített és beléptető rendszerrel rendelkező települési egység.

Az egyes ingatlanok tulajdonosai az ingatlanok használatára és az együttélésre települési egységben való tartózkodásra és a követendő magatartási szabályokra vonatkozóan szabályzatot hoztak létre, amelynek módosításához 75%-os szavazattöbbség szükséges.

Az Együttélési szabályzat szerint a villapark üzemeltetése, fenntartása az üzemeltető feladata, annak költségeit a tulajdonosok viselik. A költségek viselésének módját az Együttélési szabályzat határozza meg.

 

Az üzemeltető nyilatkozik, hogy a módosított szövegű Együttélési szabályzatot ismeri, és annak rá vonatkozó részeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, és vállalja a villapark üzemeltetését.

 

II. A villapark üzemeltetése

1./           Az üzemeltető feladatai:

2./          a kerítés karbantartása

a kerítést havonta szemrevételezéssel ellenőrzi, a hibák elhárítását az észleléstől, vagy a bejelentéstől számított 72 órán belül megkezdi

3./          Rendszeresen az időjárás és az évszakok figyelembevételével kaszálja az utak melletti füvet, a fákat szükség szerint gondozza

                havonta összeszedi az út melletti zöldfelületről a szemetet

4./         

a térvilágítás mindenkori tulajdonos/üzemeltetőjével kapcsolatot tart és az esetleges hibákról tájékoztatást ad és figyelemmel kiséri a szükséges javításokat, izzó cseréket stb.

5./          közművekkel kapcsolatos feladat

amennyiben a közművek gerincvezetékénél szemrevételezéssel bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíti a közművet üzemeltető szervezetet

6./          Üzemeltető feladta a Pusztaszentjakabi-tó szabályos használatának ellenőrzése, a tó környékének tisztántartása, pihenőhelyek gondozása

8./           tűzvédelmi létesítmények megközelíthetőségének biztosítása, tűzvédelmi szabályok betartatása

9./           játszótér, sportolásra kijelölt területek gondozása

10./         Hetente 1 x 4 órában fogadóórát tart a portaépületben, ahol a bejelentéseket megtehetik, a szükséges egyeztetéseket lefolytatják, dokumentumokat kiadják, ez idő alatt a pénztár is üzemel. A fogadóóra rendjét a portaépületen kifüggesztik.

11./         Üzemeltető jogosult feladatai, és a vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásához alvállalkozót igénybe venni.

               

3. Szervezeti feltételek

 

1./  Az üzemeltetőnek működése során - a Ptk. rendelkezéseinek kell megfelelnie.

2./  A Sissy Villapark üzemeltetésével kapcsolatos legfőbb döntéshozó szerva tulajdonosokból álló Villapark összejövetel (továbbiakban összejövetel), amelyen valamennyi ingatlantulajdonos részt vehet.

3./  Az összejövetel határozatait, az összejövetelen jelenlévők egyszerű szavazattöbbséggel hozzák, kivéve azokat az eseteket, amikor jogszabály, vagy az Együttélési Szabályzat ennél magasabb szavazati arányt követel meg.

4./  Írásbeli szavazás tartható minden olyan ügyben, melyek nem tartoznak a kizárólag összejövetelen megtárgyalható napirendek közé. Határozat összejövetelen kívül is hozható.

5./  Az üzemeltető működését a tulajdonosok közül választott 3 fő Felügyelő Bizottság ellenőrizheti.

A bizottság a tagjai közül elnököt választ. A döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. Működési Szabályzatát önmaga határozza meg, és köteles erről a tulajdonosokat írásban tájékoztatni.

Tevékenységükről, az ellenőrzés eredményéről írásban beszámol a tulajdonosoknak.

Feladata és hatásköre:

üzemeltető ügyintézési tevékenységének segítése és ellenőrzése

a pénzügyi helyzetjelentés ellenőrzése

az éves költségvetés és elszámolás ellenőrzése

az üzemeltetővel kötendő szerződések ellenőrzése

a kintlévőségek behajtásának szabályosságának ellenőrzése

 

Az FB az elvégzett ellenőrzésekről és határozatokról köteles jegyzőkönyvet  készíteni, amelynek kivonatos példányát a tulajdonosok felé hozzáférhetővé kell tennie. Az FB a gazdálkodással kapcsolatosan javaslattételi lehetőséggel élhet.

3.6. A tulajdonosok 1/10-e írásban indítványozhatja az ok és a cél megjelölésével az összejövetel összehívását a Felügyelő Bizottságnál. Az FB köteles az üzemeltetőtől kérni, az összejövetel 15 napon belül történő összehívását. A szerződés rendkívüli felmondásához a tulajdonosok 75 %-os szavazattöbbsége szükséges.

 

3.7. Az üzemeltető az egyes tulajdonosoktól utasítást nem fogadhat el, de a jogosnak vélt észrevételeiket, ötleteiket, panaszaikat meghallgatja, és amennyiben azok az érdekeivel nem ellenkeznek, lehetőségekhez képest teljesíti. Az üzemeltető intézkedése ellen a tulajdonos panaszával az összejövetelhez fordulhat, amely az üzemeltető intézkedését megváltoztathatja, szavazategyenlőség esetén az ügyet elvetettnek kell tekinteni.

 

IV. Üzemeltetési díj

 

1./ Az üzemeltetés költségeit a tulajdonosok viselik. A költségviselés tekintetében nem vehetők figyelembe a közös célokra szolgáló területek - függetlenül attól, hogy azok területei kiknek a tulajdona (pl. utak, erdősávok).

 

2./ Az üzemeltetési díj önálló ingatlanonként (helyrajzi számonként)2018-ban megállapított összege havonta 10.000,-Ft + Áfa.

A díjat az üzemeltető minden év január 1-től az előző év inflációs rátájával jogosult megemelni.

3./ A rendes gazdálkodás körét meghaladó (az állagvédelmet meghaladó, a fenntartás körébe nem tartozó olyan munkálatokkal összefüggő kiadások, beruházások) kiadásokra 2/3-os szavazattöbbséggel meghozott döntés szükséges.

 

4./ Az üzemeltetési díjat a tulajdonosoknak az üzemeltető számlája alapján minden tárgyhónap 15. napjáig kell megfizetni. Amennyiben a tulajdonos a díj befizetésével késedelembe esik, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

 

5./ Az üzemeltető a fizetési hátralékkal rendelkező tulajdonossal szemben jogosult a jogszabályok rendelkezései szerint fellépni a tartozás behajtása érdekében.

 

6./ Amennyiben a tulajdonosok a fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és az üzemeltetőnek a tulajdonosok felé összességében 1.000.000.- Ft-ot meghaladó lejárt követelése van, jogosult egyes szolgáltatások végzését felfüggeszteni. Amennyiben kintlévősége a 2.000.000.- Ft-ot meghaladja, jogosult a szerződést 3 hónapos felmondási idővel felmondani.

 

7./ Tekintettel arra, hogy az üzemeltetés csak a Sissy Villapark teljes területére lehetséges, minden tulajdonosnak érdeke, hogy a többiek is fizessék az üzemeltetési díjat, illetve joga, hogy az elmaradásról tudomást szerezzen. Ezért a tulajdonosok felhatalmazzák az üzemeltetőt, hogy az egy hónapnál hosszabb ideje késedelemben lévő tulajdonosokról nyilvántartást vezessen, amely nyilvántartásba a portán minden tulajdonos betekinthet.

 V. Üzemeltetési Szerződés hatálya

Jelen üzemeltetési szerződést az üzemeltető cégszerűen aláírja, és azt minden ingatlanvásárlóval legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor aláíratja.

Az üzemeltetési szerződés határozatlan időre köttetik, azonban bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja azzal, hogy a tulajdonosok felmondási jogukat a tulajdonosok 75 %-ának egyetértésével, és legkorábban 2029. október 31-re gyakorolhatják. Az üzemeltetőnek a felmondást elegendő a Felügyelő Bizottság Elnöke részére megküldenie, illetve a Villapark hirdetőtábláján kifüggesztenie.

Jelen szerződés kiterjed az ingatlanok mindenkori tulajdonosaira, tehát tulajdonosváltozás esetén a jogelődök kötelesek jelen szerződést a jogutódok részére bemutatni, és a jogutódok adatait az üzemeltető részére haladéktalanul megküldeni. A tulajdonváltozáskor fennálló díjhátralékért a régi és az új tulajdonosok egyetemleges felelőséggel tartoznak az üzemeltető felé.

 

Mogyoród, 2018. ………………………

 

………………………………..                                       ………………………………..

 

Sissy Villapark …….…sz. ingatlan tulajdonosa(i)                              Seven Haeven Kft.