Együttélési szabályzat

Sissy Villapark Együttélési Szabályzat

Sissy Villapark - Együttélési Szabályzat

 

Együttélési Szabályzat

Jelen Szabályzatban szereplő irányelvek és szabályok kidolgozásának célja egy harmonikus életstílus biztosítása a Sissy Villapark lakói számára, valamint az ingatlanok értékének és biztonságának megőrzése és növelése.

Az együttélés alapelvei: a jóhiszeműség, kölcsönösség, a tulajdon védelme, a szomszédjogok betartása és az Esztétikailag egységes lakóegyüttes képének megőrzése, fenntartása.

Valamennyi ingatlantulajdonos (továbbiakban: tulajdonos) és lakó alapvető kötelessége, hogy ezen alapelveket mindenkor tiszteletben tartsa és viselkedését ennek megfelelően alakítsa.

 

  1. ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI, EGYÜTTÉLÉSI SZABÁLYOK

 

1./ Minden tulajdonos, lakó, illetve a Sissy Villapark területén ideiglenes jelleggel tartózkodó személy (vendég, látogató, bérlő stb.) tartózkodni köteles minden rosszhiszemű, vétkes, felróható magatartás tanúsításától, mások zavarásától.

2./ A lakóházak esztétikus és egységes képének kialakítása és megőrzése érdekében a lakóingatlanok arculatának (ház, kert) megfelelő kialakítása, karbantartása, javítása, ápolása és fenntartása, illetve az ezzel járó költségek viselése valamennyi tulajdonos kötelessége.

3./A saját ingatlan használata során is tekintettel kell lenni a szomszédjogokra, és napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől. Idegen területre való belépés esetén a terület tulajdonosának hozzájárulását ki kell kérni, kivéve, ha az a lakó, vagy a környező lakók egészségének, biztonságának védelme érdekében válik szükségessé.

4./A közös területek használatára azok rendeltetésének megfelelően a Sissy Villaparkhoz tartozó minden ingatlan tulajdonosa jogosult. Közösen használt területnek tekintendők: belső utak, tó, játszótér, pihenőhelyek.

5./ A Sissy Villaparkon belül való közlekedés során mindenkinek figyelemmel kell lenni annak lakó-pihenő övezet jellegére, a mindenkori hatályos KRESZ szabályok betartására, (max. 30 / km/óra sebességhatár) a körültekintő és óvatos vezetésre - különös tekintettel a gyermekekre. A Sissy Villapark egész területén - vészhelyzetek kivételével - a járművek hangjelzőjének használata tilos.

6./A háztartási és kerti hulladékok, valamint lakossági lom és elektronikai hulladékok gyűjtése a lakók feladata. Az említett hulladékok elszállítása, kezelése a Mogyoródi Önkormányzat által hozott érvényes Önkormányzati határozat alapján történik. (információ:www.mogyorod.hu)

7./ A hatályos tűzvédelmi előírások betartása mindenki számára kötelező. Ezen túlmenően tilos a lehullott levelek, letörött, vagy levágott gallyak, a háztartási vagy egyéb hulladékok elégetéssel történő megsemmisítése.

8./ A tulajdonosok és lakók kerti főző és sütő berendezéseket használhatnak feltéve, hogy a működő berendezések felügyeletét biztosítják, ezek működése biztonságos, a tűzvédelmi előírásoknak megfelelnek és a szomszédokat nem zavarja.

9./Tilos a Sissy Villapark területén olyan anyagok, tárgyak, vegyszerek és egyéb potenciálisan veszélyes anyagok tárolása, ami miatt a terület tisztátlan és rendetlen képet mutat, ami kellemetlen szagot bocsát ki, zajt okoz és/ vagy zavarja a területén élők nyugalmát, biztonságát, kényelmét és jó közérzetét, illetve veszélyforrás lehet. Ezen feltételekre a telkeken végzett hobby, illetve munkatevékenységek végzése során is figyelemmel kell lenni.

10./ Az állattartás tekintetében a hatályos jogszabályokat be kell tartani. Amennyiben azok szigorúbb szabályokat nem állapítanak meg, úgy az alábbi szabályok betartása kötelező. A Sissy Villapark területén haszonállat vagy veszélyes, egzotikus állat nem tartható. Kereskedelmi céllal egyéb állat sem tartható. Ingatlanonként legfeljebb két kutyát, vagy macskát tarthatnak és nevelhetnek, vagy egyéb kis díszállatot nevelhetnek korlátozott számban, ha nem okoznak kifogásolható mértékű zajt, szagot, egyéb kellemetlenséget. A közös használatú területein kutyát kizárólag pórázon szabad sétáltatni, ürülékét a tulajdonos köteles összeszedni. Kutya csak a saját telken belül kennelben, vagy lakásban tartható.

11./A területen tartandó olyan események alkalmával, melyek az átlagosnál lényegesen nagyobb zajjal, illetve nagy mértékű gépkocsiforgalommal járnak, az eseményt megrendező lakó, vagy lakók csoportja köteles megfelelő intézkedéseket tenni, hogy szomszédjait az indokoltnál nagyobb mértékben ne zavarja. Viták elkerülése végett javasolt az ilyen esemény által várhatóan érintett lakókat 3 nappal előzetesen tájékoztatni.

12./ Minden tulajdonos kötelessége, hogy rendben tartsa telkét, beleértve a rajta levő közműberendezéseket, épületet és a kertet.

13./ A térvilágítás, a közművek gerincvezetékeinek karbantartása a közművet üzemeltető szervezet feladata.

14./ A területet körbekerítő kerítés karbantartásához a kerítés melletti telkek tulajdonosai kötelesek a szükséges munkák elvégzéséhez a bejutást lehetővé tenni. Amennyiben a karbantartás során károkozás történik, a kárt okozó köteles a kárt megtéríteni, illetve az eredeti állapotot helyreállítani.

15./ A házak felújításához, karbantartásához szükséges építési anyagok telken való tárolása a munkálatok megkezdése előtt 7 nappal kezdődhet. A felújítási és karbantartási munkálatok alatt az anyagokat úgy kell tárolni, hogy azok a lakópark együttes megjelenését ne zavarják, ne vonzzanak rágcsálókat a területre és a terület ne váljék balesetveszélyes környezetté. A munkálatok során az építési törmelék vagy más hulladék elszállításáról a lakóház tulajdonosa köteles folyamatosan gondoskodni, és a munkák befejeztével 7 napon belül az eredeti tiszta, harmonikus környezetet visszaállítani.

16./ Amennyiben valamely tulajdonos megsérti a karbantartási kötelezettségére vonatkozó szabályokat, a szükséges intézkedésekről az üzemeltető írásos felszólítást juttat el hozzá. Ha a tulajdonos a kijelölt határidőn belül nem tesz eleget a felszólításnak, akkor az üzemeltető vagy megbízottja jogosult a megfelelő hatóságot értesíteni és intézkedést kérni. A Sissy Villapark bármely területén keletkezett fertőzés, tűz-, baleset-, vagy életveszély megelőzése, illetve ezek lehetőségének csökkentése érdekében az üzemeltető a tulajdonos felszólításával egyidejűleg megteheti a veszélyelhárításhoz szükséges intézkedéséket. Ha fenti intézkedések szükségessé válnak, az ezzel járó költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik.

17./Ha a tulajdonos ingatlanát más személy használatába adja, az ideiglenes lakót vagy bérlőt a tulajdonos köteles a jelen szabályokról tájékoztatni. Ha az ingatlanban ideiglenesen tartózkodó lakó személy, vagy bérlő a szabályok egy vagy több pontjának megszegésével kárt okoz, a tulajdonos áll helyt.

18./ A Sissy Villapark egész területén tilos mindennemű reklámtevékenység, beleértve a reklámtáblák kihelyezése, vagy hangosító készülék használata.

19./ Amennyiben valamelyik tulajdonos ingatlanát bármilyen jogcímen másra ruházza át, a tulajdonosváltozást az üzemeltetőnek be kell jelenteni. A leendő tulajdonos figyelmét fel kell hívni jelen Együttélési Szabályzatra, és az ebből származó kötelezettségekre. Ingatlan átruházás esetén, az Együttélési Szabályzat és az Üzemeltetési Szerződés a birtoklás ideje alatt az átruházó tulajdonosra és a jogutódra is kiterjed. A tulajdonváltozáskor fennálló díjhátralékért a régi és az új tulajdonos egyetemleges felelőséget vállal az üzemeltető felé.

 

       II.           A SISSY VILLAPARK TERÜLETÉN FEKVŐ PUSZTASZENTJAKABI-TÓ ÜZEMELTETÉSE, HASZNÁLATA

 

1./ A pusztaszentjakabi tó a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott FKI-KHO:9149-12/2016.vizjogi engedéllyel rendelkezik.

2./ A tó tulajdonosa és üzemeltetője a Seven Haeven Kft.

3./ A tó fenntarthatóságának, jövőjének a záloga a víz tisztaságának a megőrzése, a természeti értékek, az élővilág megóvása, és ennek megfelelően kell viselkednie. A tó természeti értékeinek a védelme érdekében tartsuk be a természetjárás fontos szabályát: NE VIGYÉL EL MÁST, MINT AZ EMLÉKEIDET ÉS NE HAGYJ MAGAD UTÁN MÁST, CSAK A LÁBNYOMAIDAT!

4./ A pusztaszentjakabi tó működtetése és a vele szemben támasztott igények kielégítése összetett, bonyolult feladat, jogszabályokhoz kötött, amely csak a Sissy Villapark lakói közötti szoros együttműködésben történhet zavartalanul. A tó mesterségesen létrehozott rendszer, melynek adottak a műszaki paraméterei, a működési feltételei, korlátai és üzemeltetési lehetőségei. A tóval szemben támasztott igények, elvárások, folyamatosan fejlődnek – általában növekednek (egy-egy érdekcsoport elvárásainak megfelelően) – amit össze kell hangolni mind a műszaki adottságokkal, mind pedig a környezetére gyakorolt hatásokkal.

5./ A pusztaszentjakabi tóban fürdeni, csónakázni és horgászni tilos. Fürdésnek minősül a Hajózási Szabályzat szerinti vízi járműnek nem tekinthető úszóeszköz (játékcsónak, felfújható eszközök, stb.) vízen történő használata is.

6./ Téli időszakban a tó jegére menni veszélyes és tilos!

7./ Tilos a nem őshonos halfajok, vízi előlények természetes vagy természet közeli vizekbe telepítése, továbbá halgazdasági célú halastavakból az ilyen halfajok más élővizekbe, így a Pusztaszentjakabi Tóba való juttatása.

 

  1.    ÜZEMELTETÉS, KÖLTSÉGVISELÉS

 

1./ A Sissy Villapark üzemeltetése, fenntartása az üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltető feladata, annak költségeit a tulajdonosok viselik.

 

       IV.           SZERVEZETI FELTÉTELEK

 

1./ Sissy Villapark üzemeltetésével kapcsolatos döntéshozó szerve a tulajdonosokból álló Sissy Villapark összejövetel (továbbiakban SV), amelyen valamennyi ingatlan tulajdonos, tulajdonosainak számától függetlenül egy szavazati joggal jogosult részt venni.

2./ Az SV határozatait az összejövetelen a jelenlevők egyszerű szavazattöbbséggel hozzák, kivéve azokat az eseteket, amikor jogszabály, vagy az Együttélési Szabályzat ennél magasabb szavazati arányt követel meg.

3./ Írásbeli szavazás tartható minden olyan ügyben, melyek nem tartoznak a kizárólag összejövetelen tárgyalható napirendek közé. Határozathozatal összejövetelen kívül is hozható.

4./ A meghozott határozatokról az üzemeltetőnek valamennyi tulajdonost írásban, a határozathozataltól számított 8 napon belül értesítenie kell, jegyzőkönyv formájában, külön-külön is.

5./ Az üzemeltető működését Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) ellenőrzi. Az FB létszáma 3 fő. Tevékenységüket nem térítési díj ellenében végzik, hanem a többiek képviseletében, valamennyiük érdekében. A bizottság a tagjai közül elnököt választ, döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. Működési Szabályzatát önmaga határozza meg, és köteles erről a tulajdonosokat írásban tájékoztatni.

Tevékenységükről, az ellenőrzés eredményességéről írásban beszámol.

Feladata és hatásköre:

Kapcsolattartás üzemeltetővel, tulajdonosokkal

Üzemeltető ügyintézési tevékenységének segítése és ellenőrzése

 

6./ A tulajdonosok 1/30 része írásban indítványozhatja ok és cél megjelölésével az összejövetel összehívását a Felügyelő Bizottságnál. Az FB köteles az üzemeltetőtől kérni, a SV összehívását 15 napon belül. E határidő eredménytelen eltelte esetén az összehívásra az FB is jogosult.

7./ Az üzemeltető az egyes tulajdonosoktól utasítást nem fogadhat el, de a jogosnak vélt észrevételeiket, ötleteiket, panaszaikat meghallgatja, és amennyiben azok az érdekeivel nem ellenkeznek, a lehetőségekhez képest teljesíti. Az üzemeltető intézkedése ellen a tulajdonos panaszával az SV-hez fordulhat, amely az üzemeltető intézkedését megváltoztathatja. Szavazategyenlőség esetén az ügyet elvetettnek kell tekinteni.

 

         V.             EGYÜTTÉLÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

 

 1./ Az Együttélési Szabályzat valamennyi tulajdonosra és lakóra kötelező. Módosításához az üzemeltetéssel és költségek viselésével kapcsolatos kérdésekben a tulajdonosok önálló ingatlanonként 1 szavazattal számított 75%-os szavazata szükséges.  A Tulajdonosok 75 %-os igen szavazatával a módosított szabályzat, minden tulajdonosra kötelező lesz - függetlenül attól, hogy a módosításhoz szavazatával hozzájárult-e.

2./  Ezt követően mindenki, aki ingatlant vásárol a Sissy Villapark területén, az adásvételi szerződésben magára nézve kötelezőnek  fogadja el az Együttélési szabályzatot, illetve azt a kötelezettséget, hogy az ingatlant csak úgy adhatja el, hogy az új tulajdonos is kötelezően elfogadja a hatályos Együttélési szabályzatot, és vállalja az abban foglalt kötelezettségeket. Ennek megfelelően, a mindenkor hatályos Együttélési Szabályzat az ingatlanok mindenkori tulajdonosaira, -ideértve a jogutódlás útján történt tulajdonosváltozást is- kötelezően kihatnak.

3./ Jelen módosított Együttélési szabályzat és Üzemeltetési Szerződés az azt követő hónap 1. napján lép hatályba, amikor a tulajdonostársak 75 %-a a módosítást írásban elfogadja. Erről a tulajdonostársakat az üzemeltető értesíti.

 

Az Együttélési Szabályzat és az Üzemeltetési Szerződés egymásnak elválaszthatatlan részét képezik.

 

Az Együttélési Szabályzatot elfogadom.

 

Kelt: ……………….., 2018. ……………………..

 

…………………………………….(név) Mogyoród, Sissy Villapark ……..….. sz. ingatlan tulajdonosa/i